Mateřská škola Kostelec nad Orlicí Mánesova - netfirmy.czMateřské školy - netfirmy.cz
Vnitřní řád školní jídelny | mateřská škola Mánesova
 

Vnitřní řád školní jídelny | mateřská škola Mánesova

 
 
 
Články Rychlý kontakt

+420 604 487 234

Provozní doba: 6:30 – 16:00 hod.

Email: msmanesova@seznam.cz

msmanesovakuchyn@seznam.cz

msmanesova@seznam.cz

msmanesovareditelka@seznam.cz

Sponzoři

Pro vložení loga nás prosím kontaktujte.

 

Na úvod » Stravování » Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Mateřská škola Mánesova 987, Kostelec nad Orlicí, 51741               tel.770 10 25 37

Č.j.  103/18

Školní jídelna se řídí vyhláškou o školním stravování č.107/2005 Sb., vyhláškou o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách a provozní hygieně při činnostech epidemiologicky závažných č.602/2006 Sb. a nařízením Evropského parlamentu a rady č.852/2004.

 

STRAVNÉ                                                                                                                                                            

Stravné se platí měsíc dopředu na účet MŠ (ČÚ-1244279399/0800) a to vždy nejdéle do 25. dne v měsíci na účet MŠ nebo hotově u vedoucí ŠJ. Školné je na aktuální měsíc.  

 VÝŠE STRAVNÉHO

Strávníci  3-6 let                                                           Stravníci  7-10 let

přesnídávka             9,00    Kč                                       přesnídávka               9,00   Kč

oběd                       26,00    Kč                                     oběd                         30,00  Kč     

svačina                    9,00    Kč                                       svačina                      9,00  Kč

CELKEM              44,00    Kč                                     CELKEM                44,00 Kč

PLNÁ CENA        65,00    Kč                                     PLNÁ CENA           67,00 Kč

PLNÁ CENA DOSPĚLÍ   64,00 Kč

Oběd zaměstnanci             36,00 Kč

Výše stravného se bude dále upravovat podle vývoje cen potravin.

 VÝDEJ JÍDEL

přesnídávka                     8,30 hod

oběd     1. a 3. třída       11,15 hod

            2.,4. a 5. třída     11,45 hod

             6. třída               11,00 hod

svačina                           14,00 hod

Výdej obědů domů od 11,00 hod. do 12,30 hod. Platí pro všechny třídy.

Zákaz výdeje obědů do skleněných nádob!

V mateřské škole je zajištěn pitný režim (po celý den jsou dětem ve třídě k dispozici nápoje, v letním období jsou na školní zahradě k dispozici pítka).

PŘÍJEM ODHLÁŠEK A PŘIHLÁŠEK

Rodiče jsou povinni při přijetí dítěte do mateřské školy vyplnit přihlášku ke školnímu stravování, kde uvedou způsob stravování – polodenní, celodenní. Je – li dítě přítomno v mateřské škole, je povinno se polodenně nebo celodenně stravovat. Strava na pondělí se musí přihlásit nebo odhlásit nejpozději v pondělí ráno do 8,00 hod. Strava na následující dny se musí odhlásit nebo přihlásit den předem do 12,00 hod, a to buď osobně na nástěnce v šatně nebo telefonicky na čísle 770 10 25 37 /možno zanechat hlasovou zprávu nebo /SMS/.

 NEMOC

Pokud dítě onemocní a není včas omluveno, je možné si vyzvednout oběd do jídlonosiče – platí pouze první den nemoci! Pokud dítě neodebere oběd a není odhlášeno, bude účtována částka za plnou cenu stravování.Je nutné přihlašovat dítě po delší nemoci či absenci.

DOVOLENÁ, PRÁZDNINY

Dovolená je ve školní jídelně ve shodném termínu jako dovolená v mateřské škole. Mateřská škola je uzavřena pravidelně v sudých letech v měsíci červenci a v lichých letech v měsíci srpnu.

JÍDELNÍ LÍSTEK

Jídelní lístek a ostatní informace jsou vyvěšeny na nástěnkách v šatně u každé třídy. Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a výživovými normami pro školní stravování dle přílohy č.1, k vyhlášce 107/2005 Sb. Alergeny jsou uvedeny u každého pokrmu a jejich výčet vyvěšen na nástěnkách v jednotlivých šatnách a na webových stránkách v sekci stravování.Jídelna je pouze informační zdroj a nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníka. Tuto skutečnost si musí hlídat sám strávník nebo jeho zákonný zástupce.

DIETNÍ STRAVOVÁNÍ

Dětem, které mají nařízeno dietní stravování (vyjma bezlepková dieta) dle lékařské zprávy, bude po domluvě a sepsání dohody mezi zákonným zástupcem a školní jídelnou připravována dietní strava. Tuto skutečnost musí vždy zákonný zástupce doložit písemným potvrzením dětského lékaře. Vážné alergie na potraviny budou řešeny jen po domluvě s vedoucí školní jídelny.

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANA PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY

Podmínky jsou podrobně zpracovány ve Školním řádu.

PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY ZE STRANY DĚTÍ

Podmínky jsou podrobně zpracovány ve Školním řádu.

DOTAZY A PŘIPOMÍNKY

Vše, co se týká stravování dětí, vyřizují rodiče s vedoucí školní jídelny, učitelky nejsou v těchto záležitostech kompetentní. Za nezaplacení stravného dva po sobě jdoucí měsíce a nedohodnutí si splátky v pozdějším termínu bude dítěti ukončeno předškolní vzdělávání v mateřské škole (po předchozí písemné upomínce).

K provozu školní jídelny přijímá vedoucí školní jídelny Andrea Míková.

 

 V Kostelci nad Orlicí dne 4.9.2018