Mateřská škola Kostelec nad Orlicí Mánesova - netfirmy.czMateřské školy - netfirmy.cz
Školní řád | mateřská škola Mánesova
 

Školní řád | mateřská škola Mánesova

 
 
 
Články Rychlý kontakt

+420 604 487 234

Provozní doba: 6:30 – 16:00 hod.

Email: msmanesova@seznam.cz

Sponzoři

Pro vložení loga nás prosím kontaktujte.

 

Na úvod » Školní řád

Školní řád pro školní rok 2018/2019

Mateřská škola Kostelec nad Orlicí, Mánesova 987

Účinnost od: 3. 9. 2018

Spisový znak: 1.2

Skartační znak: A5

 

Identifikační údaje o škole

Název školy: Mateřská škola Kostelec nad Orlicí, Mánesova 987
Adresa školy: Mánesova 987, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 75016125
Zřizovatel: Město Kostelec nad Orlicí, se sídlem Palackého náměstí 38, 517 41, Kostelec nad Orlicí
Typ školy: Mateřská škola s celodenním provozem
Provozní doba: 6,30 - 16,00 hodin
E-mail: msmanesova@seznam.cz
Webové stránky: www.ms-manesova.cz
Ředitelka MŠ: Bc. Petra Zakouřilová
Učitelka pověřená zastupováním ředitelky: Bc. Helena Štěpánková

 1. Úvodní ustanovení

Na základě ustanovení § 30, odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a s jinými souvisejícími normami, vydává ředitelka Mateřské školy Kostelec nad Orlicí, Mánesova 987, příspěvková organizace Školní řád, jenž respektuje Úmluvu o právech dítěte (zákon č. 104/1991 Sb.). Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. Dále upravuje provoz a vnitřní režim mateřské školy a podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí.

2. Obsah předškolního vzdělávání

Mateřská škola (dle § 33, zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů), podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání a napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání. Poskytuje také speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a dětem nadaným.

3. Přijímání dětí do mateřské školy

Při přijímání děti do mateřské školy postupuje ředitelka školy v souladu s § 34, zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., (správní řád).
Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy pro příští školní rok se bude konat v období od 2. do 16. května. Místo, datum a dobu zápisu stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem (Město Kostelec nad Orlicí) a oznámí ho veřejnosti v místě obvyklým způsobem, tj. formou propagačních letáků umístěných v budově mateřské školy, na nástěnce mateřské školy, na veřejně přístupných místech ve městě, prostřednictvím městského rozhlasu a webových stránek školy: www.ms-manesova.cz. Zákonný zástupce odevzdá při zápisu vyplněné tiskopisy (žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a vyjádření pediatra, zda se dítě podrobilo pravidelnému očkování), které budou ke stažení na webových stránkách školy. Zde jsou zákonní zástupci seznámeni i s kritérii pro přijímání dětí do mateřské školy. Ředitelka školy poskytne zákonnému zástupci podrobné informace o způsobu docházky do mateřské školy a přidělí každému uchazeči registrační číslo. Po obdržení žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání a vyjádření pediatra vydá ředitelka školy do 30 dnů rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte k předškolnímu vzdělávání a stanoví den nástupu a způsob docházky dítěte. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem u vstupních dveřích a na webových stránkách školy. Tato rozhodnutí jsou považována za oznámená. Při záporném rozhodnutí ředitelky školy se mohou zákonní zástupci proti tomuto rozhodnutí odvolat. Odvolání se podává u ředitelky školy a ta ho podstoupí k rozhodnutí Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje. V individuálních případech mohou zákonní zástupci podat žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nejen výše zmíněným způsobem, ale i v průběhu školního roku. Na základě této žádosti může být dítě přijato jen v případě, že to umožňuje kapacita mateřské školy.


Povinnost předškolního vzdělávání

S účinností od 1. 1. 2017 je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě, které dosáhne do konce srpna 5 let, k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku. Předškolní vzdělávání je pro dítě povinné ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu („spádová mateřská škola“). Pokud je dítě přijato do jiné, než spádové školy, je tato skutečnost oznámena řediteli spádové školy. Povinnost předškolního vzdělávání není dána v době školních prázdnin, dítě ale může mateřskou školu navštěvovat i v těchto dnech. Zákonný zástupce je povinen omlouvat (i telefonicky) dítě z povinného předškolního vzdělávání ze zdravotních a jiných důvodů nejpozději do 3 dnů od začátku nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Ředitelka mateřské školy je v závažných případech oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti (potvrzení lékaře). Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů od výzvy. Rozsah povinného předškolního vzdělávání se v mateřské škole Mánesova stanovuje v rozsahu nejméně 4 hodiny denně, tj. od 7,45 do 11,45 hodin. Povinné předškolní vzdělávání lze plnit i individuálním vzděláváním dítěte, vzděláváním v přípravné třídě základní školy nebo třídě školy speciální nebo vzděláváním v zahraniční škole na území ČR.

Individuální vzdělávání dítěte

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro toto dítě zvolit individuální vzdělávání. V případě individuálního vzdělávání převážnou část školního roku je zákonný zástupce povinen tuto skutečnost oznámit ředitelce mateřské školy 3 měsíce před zahájením školního roku. V průběhu školního roku lze individuálně, dítě s povinným předškolním vzděláváním, vzdělávat nejdříve ode dne, kdy je ředitelce školy doručeno oznámení o individuálním vzdělávání. Oznámení musí obsahovat: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, adresu trvalého bydliště dítěte, období, ve kterém se bude dítě individuálně vzdělávat a důvody pro toto vzdělávání. Ředitelka mateřské školy poskytne zákonnému zástupci oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno (vzdělávací obsah ŠVP PV). V měsíci prosinci(první a druhé pondělí) bude zákonný zástupce vyzván, aby se dostavil do mateřské školy k ověření osvojování očekávaných výstupů dítěte. Případně bude zákonnému zástupci doporučen další postup při vzdělávání. Pokud se zákonný zástupce nedostaví s dítětem k ověření ve stanoveném nebo náhradním termínu, bude dítěti individuální vzdělávání ukončeno.

Organizace předškolního vzdělávání
Naše mateřská škola má 5 tříd s celodenním provozem.
Děti mohou do mateřské školy docházet ráno do 8:30 hodin, po dohodě s ředitelkou i déle. Jakékoliv změny při přivádění či vyzvedávání dětí nahlaste učitelce na třídě. Např. pozdní příchod od lékaře, vyzvednutí dítěte po obědě,… Z důvodu zachování bezpečnosti dětí je budova uzamčena v době od 8:30 do 11:30.
Ráno se děti scházejí ve 2. třídě, první budova, a ve 4. třídě, druhá budova – přízemí. Taktéž od 15:00 hodin jsou spojovány do těchto tříd. Ve výjimečných případech (vysoká absence dětí či učitelek) budou třídy spojovány i dříve. Změny budou vždy ohlášeny informačními cedulemi.
Za bezpečnost dětí zodpovídají učitelky od doby, kdy je zákonní zástupci nebo jimi pověřená osoba předá ve třídě učitelce, do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo pověřené osobě. V době přítomnosti rodiče ve třídě nebo na zahradě (dítě si „chce ještě pohrát“) odpovídá za dítě již rodič.Upozornění! Zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba má povinnost vyzvednout si dítě z mateřské školy do doby ukončení provozu. Pokud tak neučiní, učitelka jej telefonicky kontaktuje. V případě, že není v daném okamžiku zákonný zástupce dostupný, kontaktuje učitelka orgán sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD). Pro získání kontaktu na osobu, která má ze strany OSPOD pohotovostní službu, může učitelka kontaktovat městský úřad, Policii ČR nebo Městskou policii. Učitelka není oprávněna opustit s dítětem prostory mateřské školy a dítě předat v místě jeho bydliště. Nepřípustné je i zajištění péče o dítě v místě bydliště učitelky. Zákonný zástupce má v takovém případě povinnost nahradit škole vzniklou škodu (mzdové a jiné náklady). V případě opakovaného narušení provozu školy, může ředitelka školy po předchozím písemném upozornění rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání.

Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata se za předškolní vzdělávání v mateřské škole stanovuje každoročně na období od 1. 9. do 31. 8. daného školního roku. Při stanovení výše úplaty se vychází z celkových neinvestičních nákladů za měsíc na jedno dítě v předcházejícím roce. Pro školní rok 2018/2019 byla stanovena výše úplaty na částku 400,- Kč. Úplatu za předškolní vzdělávání jsou zákonní zástupci povinni uhradit i v případě, že dítě mateřskou školu nenavštívilo ani jeden den v daném měsíci (viz. Směrnice Úplata za předškolní vzdělávání). Bezúplatné vzdělávání je poskytováno dětem v posledním ročníku mateřské školy (§ 123, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů). Úplata za příslušný kalendářní měsíc splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce (vyhláška č. 14/2005 Sb., novelizovaná k 1. 1. 2017 vyhláškou 280/2016 Sb.). V případě neuhrazení částky v daném termínu a nedohodnutí si splátky v pozdějším termínu, bude dítěti po dvou po sobě jdoucích měsících, ve kterých nebude úplata uhrazena, ukončeno předškolní vzdělávání v mateřské škole (po předcházející písemné upomínce). Děti, které jsou do mateřské školy přijaty na přechodnou dobu (např. v době letních prázdnin) platí úplatu za předškolní vzdělávání i stravné předem!

Zaměstnanci školy mají právo na zdvořilé jednání ze strany rodičů.
Učitelky mateřské školy rozhodují o metodách a postupech pro naplňování výchovných cílů školy.
Odpovídají zákonným zástupcům dítěte na jejich připomínky a dotazy vhodným způsobem.

Základní práva zákonných zástupců

Mají právo na konzultace s učitelkou nebo ředitelkou školy o informacích, které se týkají průběhu a výsledků vzdělávání svého dítěte a na poradenskou pomoc.
Mohou se vyjadřovat ke všem rozhodnutím mateřské školy, týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dítěte.
Mají právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života.
Mohou přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy. Mohou projevit své připomínky k pedagogickému personálu školy.
Mohou se s dítětem zúčastnit adaptačního programu.
Mají právo kdykoliv přijít do mateřské školy a účastnit se výchovně vzdělávacích aktivit, pokud jejich přítomnost nebude mít negativní vliv na dítě.

Povinnosti zákonných zástupců

Zajistit řádnou a pravidelnou docházku dítěte do mateřské školy.
Pokud dítě nebude přítomno v mateřské škole déle, jak 2 týdny bez řádné omluvy, budou zákonní zástupci dítěte vyrozuměni o možnosti ukončení předškolního vzdělávání jejich dítěte.
Rodiče nebo jejich zástupce předá dítě osobně učitelce ve třídě!
Dítě vyzvedávají rodiče nebo jimi pověřené osoby. Pověření na vyzvedávání dítěte pro jinou dospělou osobu nebo sourozence (starší 10 let) lze vyzvednout u učitelky ve třídě. Písemné pověření je uloženo ve třídě, kterou dítě navštěvuje. Bez tohoto pověření učitelka dítě jiné osobě, než je uvedena v evidenčním listu dítěte nebo v písemném pověření nepředá. Pověření má platnost jeden školní rok! (září – srpen)
Onemocní – li dítě v průběhu dne, jsou zákonní zástupci dítěte povinni vyzvednout si ho v co možná nejkratší době z mateřské školy.
Rodiče mají povinnost nahlásit veškeré změny zdravotního stavu dítěte, jejich případné zdravotní obtíže a jiná závažná onemocnění i v rodině (týká se i výskytu vší), která by mohla ovlivnit průběh vzdělávání v mateřské škole.
Pokud se u dítěte nebo v rodině vyskytne infekční onemocnění, rodiče jsou povinni tuto skutečnost neprodleně oznámit mateřské škole.
Zákonní zástupci mají povinnost oznamovat mateřské škole každou změnu v osobních datech dítěte nebo jejich rodičů v rozsahu uvedeném ve školském zákoně: a) jméno, příjmení, trvalé bydliště, b) údaje o zdravotních obtížích, c) informace o zdravotním postižení, d) informace o sociálním znevýhodnění, e) jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu, f) adresa pro doručování písemností, telefon!
Rodiče zodpovídají za bezpečnou obuv dítěte (ne nazouváky) a dále za věci, které dávají dítěti do mateřské školy (hračky, šperky, hotovost, léky, ostré předměty apod.).


Pravomoci ředitelky školy

Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání pokud: dítě se bez omluvy zákonného zástupce, po dobu dvou týdnů neúčastní předškolního vzdělávání,
zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy (nerespektování provozní doby),
ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,
zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo stravné ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.

Ochrana před sociálně patologickými jevy

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.
V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně
k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize ...), patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.
V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízení.
Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci. 
Škola je odpovědná souladu s ustanovením §29 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon.
Je povinna zajišťovat bezpečnost a ochranu dětí v průběhu všech aktivit a současně vytvářet podmínky pro její zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování.
Základem prevence šikanování a násilí ve škole je školní vzdělávací program, který podporuje pozitivní vzájemné vztahy mezi dětmi, vzájemnou pomoc a usiluje o vytváření bezpečného prostředí MŠ.
(NEUBLIŽUJEME SI, POMÁHÁME SI, HRAJEME SI VŠICHNI SPOLEČNĚ)


VŠEM OSOBÁM JE V PROSTORÁCH ŠKOLY ZAKÁZÁNO KOUŘIT A UŽÍVAT NÁVYKOVÉ LÁTKY!
 

Práva a povinnosti dětí
 
Děti mají právo:

aby jim byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před situacemi a lidmi, kteří by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit)
být respektovány jako jedinci ve společnosti (slušné zacházení, i když nemají pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny)
na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým ze svých rodičů, pokud by jim to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se jich zastane, právo být s lidmi, které je mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku,…)
být respektovány jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s nimi stane, právo na chování přiměřené věku)
                                                                                        (vybráno z Úmluvy o právech dítěte)
 Děti mají povinnost:
dodržovat vlastní pravidla na třídě, respektovat celou třídu jako součást kolektivu
dodržovat školní řád, plnit pokyny školy a pedagogů k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni

Pravidla zacházení s majetkem školy
po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole vedou pedagogičtí pracovníci děti k šetrnému zacházení s hračkami, didaktickými pomůckami, nábytkem i dalším vybavením školy
zákonní zástupci i další návštěvníci školy pobývají ve škole pouze nezbytně nutnou dobu, po tuto dobu jsou povinni chovat se tak, aby žádným způsobem nepoškozovali majetek školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi či ředitelce školy
při prokázaném úmyslném poškození majetku školy dítětem, je zákonný zástupce povinen zajistit či uhradit opravu nebo nákup nového zařízení, každý je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobí, jestliže škodu způsobí úmyslně nebo z nedbalosti, bude škola po něm požadovat náhradu


Režimové požadavky (délka aktivit, zařazení)

Péče o dítě: Mateřská škola doplňuje přirozenou výchovu v rodině, plně respektuje výchovné zaměření rodiny, její specifika a posiluje její výchovné působení. Plně respektuje Úmluvu o právech dítěte s ohledem na své specifické postavení. Osoby pečující o dítě je chrání před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, program péče o dítě vychází z demokratických principů, opírá o pedagogické, psychologické a hygienické normy péče o dítě předškolního věku. Zabezpečuje zdravý fyzický, psychický a sociální rozvoj dítěte.
Režim dne: Přizpůsobuje se podmínkám mateřské školy, respektuje dobu příchodu a odchodu dětí, jejich věkové zvláštnosti, potřeby, biorytmus a aktuální situaci. Je dostatečně flexibilní, pevně je stanovena pouze doba stravování a odpočinku.
Spontánní hry: Probíhají po příchodu dětí, při pobytu dětí venku a v odpoledních hodinách před odchodem dětí domů(podle potřeb, věku a schopností dětí).
Činnosti řízené pedagogem: Probíhají denně během dopoledního a odpoledního bloku činností podle potřeb, věku, schopností dětí a vlastního zájmu se řízených činností zúčastnit.
Sledování televize: V naší mateřské škole nemáme televizory, pouze ve dvou třídách jsou umístěny dataprojektory, které se používají za zvlášť nepříznivých povětrnostních podmínek.
Pohybové aktivity: probíhají v průběhu celého dne:
- před dopolední svačinkou - zdravotně zaměřené činnosti s náčiním, hudbou, pohybové hry, psychomotorické hry
- pobyt venku – řízené i spontánní pohybové činnosti, pohybové hry
- odpoledne po odpočinku – pohybové chvilky, hudebně pohybové hry
- 1x týdně řízené Tv činnosti v tělocvičně
V MŠ i v tělocvičně je dostatek nářadí i náčiní pro tyto činnosti
Pobyt venku: Je organizován mezi 9:15 – 11:45 hodinou podle počasí a stavu ovzduší. Každá třída má pobyt venku stanovený denním režimem. Při pobytu venku jsou prováděny řízené i spontánní činnosti:
- sezónní činnosti
- pohybové hry
- prvky sportovních her
- jízda na dětských dopravních prostředcích
- poznávací činnosti
V případě příznivého počasí je pobyt venku i v odpoledních hodinách. Děti mají k dispozici rozlehlou školní zahradu s pískovištěm, skluzavkou, houpačkou a dalšími herními prvky.
Odpočinek: Vychází z individuálních potřeb dítěte. Od 11:45 – 13:45 hodin odpočívají všechny děti při čtené nebo reprodukované pohádce. Děti si mohou vzít na lehátko svoji oblíbenou plyšovou hračku z domu, vždy mohou uspokojit své hygienické potřeby. Děti, které do 13-ti hodin neusnou, postupně vstávají a jsou jim nabízeny individuální činnosti u stolečků. Tyto aktivity jsou organizovány tak, aby nerušily děti s potřebou spánku, či odpočinku. Plastová stohovatelná lehátka jsou uložena v každé třídě v místě pro ně určené, místo je dobře větratelné.


Stravování:

- dopolední svačina: 8:30 - 8:45 hod.
- oběd: ve dvou nejmladších třídách je oběd podáván v 11:15, ve třech starších třídách v 11:45
- odpolední svačina: od 14 :00 hod.
Kuchařka jídlo vydává, děti jsou vedeny k samostatnosti, starší děti se obsluhují samy, mladším pomáhají učitelky a provozní zaměstnanci. Časový odstup mezi jídly je 2,5 – 3 hodiny.
Pitný režim: Od rána mají děti celý den k dispozici pití. V nabídce je nápoj v nerezové várnici a v konvici voda s citrusy. Nápoje doplňuje kuchařka. Nápoj je v nerezových várnicích s kohoutem a děti se mohou kdykoli samy napít. Při pobytu na zahradě zajišťují pitný režim dvě nerezová pítka. O mytí hrnečků určených k dodržování pitného režimu se stará kuchařka.
Otužování – ozdravná opatření: je přizpůsobeno individuálním potřebám a možnostem dětí vzhledem k jejich zdravotnímu stavu. Děti jsou denně otužovány vzduchem. Je pravidelně sledováno vytápění a větrání místností. V letních měsících je pískoviště denně vlhčeno vodou a zastíněno. Je dbáno na to, aby děti měly pokrývku hlavy, případně sluneční brýle.


Školní řád schválila pedagogická rada dne: 31. 8. 2018

Účinnost školního řádu od: 3. 9. 2018