Mateřská škola Kostelec nad Orlicí Mánesova - netfirmy.czMateřské školy - netfirmy.cz
mateřská škola Mánesova
 

mateřská škola Mánesova

 
 
 
Články Rychlý kontakt

+420 604 487 234

Provozní doba: 6:30 – 16:00 hod.

Email: msmanesova@seznam.cz

msmanesovakuchyn@seznam.cz

msmanesova@seznam.cz

msmanesovareditelka@seznam.cz

Sponzoři

Pro vložení loga nás prosím kontaktujte.

 

Důležité informace pro rodiče dětí!!!

Vážení rodiče,

na základě doporučení MŠMT a dohody se zřizovatelem, bude provoz MŠ obnoven od pondělí 18.05.2020.

Při stávající epidemiologické situaci vás žádám o respektování a dodržování níže uvedených pravidel.

-          Do MŠ bude přijímáno dítě, které nejeví příznaky jakéhokoliv respiračního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota, apod…), v opačném případě NEBUDE dítě PŘIJATO!!!

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili níže uvedené rizikové faktory a pokud dítě patří do rizikové skupiny, zodpovědně rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím. Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený níže nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

 4. Porucha imunitního systému, např.

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).    

 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

-  písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,

- písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Prohlášení jsou ke stažení na webu www.ms-manesova.cz v záložce aktuality

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské škole umožněn.

Další informace:

-          Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

-          Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

-          Dítě bude doprovázet pouze 1 osoba.

-          V šatnách bude umístěna desinfekce, žádám o důslednou desinfekci rukou dětí i doprovázející osoby.

-          Úplata za vzdělávání – za dobu přerušení provozu bude stanovena poměrná část úplaty.  

-          Veškeré plánované akce a školní výlety jsou do konce školního roku ZRUŠENY!

 

 

Bc. Petra Zakouřilová, ředitelka školy